PL +48 667 637 281 | Se +46 762 656 452 biuro.ravbus@gmail.com

Regulamin przewozu firmy RavBUS

Zakup biletu przewoźnika jest równoznaczny z  zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu firmy RAV bus.

Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę.

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

  • nie przestrzega postanowień Regulaminu firmy RAV bus,
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
  • znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób,  negatywnie wpływający na bezpieczeństwo czy też komfort podróży  współpasażerów.

Pasażer zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą (posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). 
Odpowiedzialność za brak w/w dokumentów leży po stronie pasażera. 
Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej.

Pasażerowi  nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
Pasażera obowiązują przepisy porządkowe obowiązujące w transporcie oraz zalecenia obsługi busa.
Pasażer ponosi koszty ewentualnych wyrządzonych szkód Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami  Kodeksu Cywilnego.

Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem NNW Przewoźnika.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu 
w trakcie podróży. W przypadku agresji lub bycia pod wpływem alkoholu któregoś z pasażerów, przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji jego przejazdu. 

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do otworzenia przesyłki w celu weryfikacji zawartość

Firma RAV bus nie odpowiada za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole celne, kontrole ITD) bądź inne czynniki niezależne od Przewoźnika.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu z przyczyn logistycznych czy też  bezpieczeństwa  podróżnych.

W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Podróżujący zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny biletu niezależnie od momentu rezygnacji z podróży.

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu( 2 torby podróżne w cenie biletu)
Za wszelkie straty bądź uszkodzenia wynikające z  postępowania pasażera odpowiada on sam.